google-site-verification=JbKj2TnflXmMNwPDZcu9hn2uVy298RcLaDDqwfCF0NY 663048325164318
top of page

Terms & conditions (in Dutch) 

 1. Chey Haircare gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 5387867

 2. Klant: degene met wie Chey Haircare een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Chey Haircare en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten van producten door of namens Chey Haircare. 

 2. Partijen kunnen afwijken van deze voorwaarden als uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd zijn.

 3. Partijen sluiten deheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant van uitdrukkelijke uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Chey Haircaret zijn in euro's, inclusief btw en niet overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, uitdrukkelijk uitdrukkelijk vermeld of anders vermeld.

 2. Alle prijzen op Chey Haircare werkend voor zijn producten van diensten, op zijn website van die definitief zijn gemaakt, kan Chey Haircare te allen eeuwig wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten van onderdelen daarvan, die haarverzorging niet kunnen worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding cq het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen beginnen tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Monsters/modellen  

 

Indien de klant een monster of model van het product heeft ontvangen, kan een product geen andere rechten ontlenen dan het is van de aard van het product, niet vooraf vastgelegde gespecificeerde dat het te leveren heeft met het monster van model stemmen stemmen .

 

Gevolgen niet vooraf betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de termijn, dan is Chey Haircare  gerechtigd een huur van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt berekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij en buitengerechtelijke incassokosten en eventuele betalingsverplichtingen aan Chey Haircare

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet vooraf betalingsverplichtingen aangaat, mag Chey Haarzorg zijn verplichtingen opschorten aan de klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag van surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vooruitbetaling van Chey Haircare op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn samenwerking aan de uitvoering van de overeenkomst Chey Haircare is niet verplicht de overeengekomen prijs aan Chey Haircare te betalen.

 

Recht van reclame

 1. de klant in verzuim is, is Chey Haircare gerechtigd het recht van reclame in te zeker ten aanzien van de onbetaalde aan klant de geleverde producten.

 2. nl roept het recht van reclame op in het middel van een schriftelijke mededeling.

 3. de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, de producten op de klant de producten

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op die datum:

 • het product niet wordt gebruikt en de zegel in tact is

 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt van aangepast

 • het geen product is niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd's, cd's, enz.)

 • het product geen reis, vervoer ticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

 • het product geen los tijdschrift of loss krant is

 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  • op de dag helemaal de consument het laatste product van onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft ontvangen

  • zodra de consument heeft bevestigd dat hij digitale inhoud via internet gaat verwijderen

 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht maken via cheyhaircare@conperial.

 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Chey Haarverzorging bij gebrek waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 4. De kosten voor het terugkomen voor rekening van Cheycare indien de volledige bestelling wordt onregelmatigheden.

 5. de aankoopkosten en toekomstige kosten (zoals verzending- en retourkosten) volgens de wet voor initiële beroepskosten komen deze, zal Chey na ontvangst van het onmiddellijke op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op verplicht dat de consument het product tijdig aan Chey Haircare heeft ondergaan.

  Opschortingsrecht

de klant een consument is, doet de klant van het recht om de overeenkomst van overeenkomst uit deze overeenkomstde verbintenis op te schorten.

retentierecht 

 1. nl kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval geval producten van de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van zich zeker hebben gesteld.

 2. De retentierecht inclusief inclusief op grond van afwikkeling betalingen is aan Chey Haircare.

 3. Cheycare is nooit ontstaan voor toekomstige schade die de klant mogelijkerwijs is ontstaan van het gebruik van retentierecht.

Verrekening

de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Chey Haircare te rekenen met een vordering op Chey Haircare

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Chey Haircare blijft eigendom van alle producten uitvoeren aan de klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Chey Haircare op grond van wat voor met Chey Haircare gesloten overeenkomst dan ook, met instructies van vooruitgang inzake het tekortschieten in de uitvoering.

 2. Tot die tijd kan Chey Haircare zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. het gebruik van eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden van andere bezwaren.

 4. Indien Chey Haircare een beroep doet op de overeenkomst als ontbonden en heeft Chey Haircare het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

levering

 1. Levering vindt plaats op de voorraad.

 2. Levering vindt plaats door Chey Haircare tenzij anders zijn verzonden.

 3. Levering van online producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 4. Indien de aanvraag voldoen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Chey Haircare het recht om zijn verplichtingen op te voldoen aan het voldoen deel is voldaan.

 5. Bij te late betaling is er sprake van een schuldeisersverzuim, met als gevolg dat niet aan Chey Haircare kan tegenwerpen.

 

Levertijd

 1. De door Chey Haircare ontvangen de klant zijn indicatief en geven die geen recht op ontbinding van de schadevergoeding, ingediende vastgelegd en schriftelijk anders zijn aangevraagd.

 2. De levering vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Chey Haircare.

 3. Overschrijding van de overeengekomen termijn geeft de geen recht op schadevergoeding zelfsmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Chey Haircare niet binnen 14 dagen na geschreven te zijn aangemaand leveren kan van partijen iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

 

De klant zorgt ervoor dat de klant ervoor zorgt dat producten vooraf kunnen worden doorgevoerd.

 

Transportkosten

 

Transportkosten zijn rekening van de klant, afspraken met iets anders hebben afgesproken.

 

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend van beschadigde is, dan dient de klant, het product in ontvangst te nemen, afkomstig van de snelle levering cq bezorger een aantekening op te laten, bij gebrek waarvan Chey Haircare niet kan worden gehouden voor toekomstige schade.

 2. Haarverzorging bij gebrek waarvan Chey Haircare niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventueel schade.

 

Pas op

 1. Indien de klant producten pas later afnemen dan de leveringsdatum, is het risico van een onderliggende kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie van materiaal.

 2. De garantie geldt in het geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, kan zich voordoen bij het ontstaan van het product, na het ontstaan van het defect kan niet duidelijk worden gebruikt.

 3. Het risico van verlies, beschadiging van diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment van juridisch en/of echt worden uitgevoerd, ontworpen in de macht van de klant komen van van een derde die het product ten doel van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

 • het product wordt in de originele verpakking cq met de nog intacte zegel

 • het product is niet gebruikt

 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 

 

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Chey Haircare tegen alle aanspraken van derden verband houden met de door Chey Haircare geleverde producten en/of diensten.

 

 

Klachten

 1. De klant dient een door Chey Haircare  geleverd product van een dienst zo spoedig mogelijk te ontdekken op voorhanden.

 2. Beantwoordt een geleverd product van klante dienst niet aan de redelijkerwijs van de overeenkomst kan verwachten, dan mogelijk de klant Cheercare van zo, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de problemen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Chey Haircare uiterlijk binnen 2 maanden na de vaststelling van de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een uiteindelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Chey Haircarel staat begint te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet te leiden zijn dat kan worden uitgevoerd om te voorkomen.

 

ingebrekestelling

 1. De cliënt ingebrekestellingen ingediende verzoeken maken aan Chey Haircare

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant die een ingebrekestelling Chey Haircare ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Chey Haircare een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Chey Haircare verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Chey Haircare

 1. Chey Haircare is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant veroorzaakt en voor zover die schade is ontstaan door opzet van bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Chey Haircare aansprakelijk is voor enige schade, is het aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen van schade aan derden.

 4. Indien Chey Haircare aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de door een gesloten (bes)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke verzekering van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag de aansprakelijkheid heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website van in een catalogus zijn indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen beginnen zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst/of opschorting van enige.

 

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Chey Haircare vervalt in elk geval 12 maanden na de zekerheid van aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit wordt niet uitgesloten in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Che Haircarel toerekenbaar tekortschiet in de uitvoering van zijn verplichtingen, niet deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard van geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Chey Haircare niet blijvend of onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden door Chey Haircare in verzuim is.

 3. Chey Haircare heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant verplichtingen uit de overeenkomst volledig of niet onmiddellijk nakomt, danwel indien Chey Haircare kennis heeft genomen van omstandigheden hem goede grond geven om te zeker dat de klant verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het artikel 6:75 Burgerlijk wetboek dat een tekortkoming van de nakoming van niet heeft bereikt Haarverzorging kan worden berekend in een van de wil van Chey van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant verplichtingen van wordt verhinderd van de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Chey Haircare kan worden uitgevoerd.

 2. Tot de in lid 1, doch niet uitsluitend worden ook gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, kan Chey Haircare 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden verplichtingen opgeschort tot Chey Haircare er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minstens 30 kalenderdagen heeft plaatsgevonden, mogen beide partijen de overeenkomst overeenkomst van besproken ontbinden.

 5. nl is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel genieten.

 

Wijziging van de overeenkomst  

 

Indien het besluit van de overeenkomst voor de uitvoering het nodig blijkt om de inhoud te wijzigen van aan te vullen, passen partijen automatisch en in onderling overleg de overeenkomst die aan te vullen.

 

 

Algemene voorwaarden wijzigen

 1. Chey Haircare is deze algemene voorwaarden te wijzigen van aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Chey Haircarel zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn rechtvaardig bij een algemene wijziging van de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet worden verwerkt zonder de schriftelijke instemming van Chey Haircare.

 2. Deze bepaling als een beding met goederenrechtelijke werking bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één van de bepalingen van deze algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, bepalingen van deze algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 2. Een bepaling die van vernietigbaar wordt vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van waty Haircare bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Chey Haircarel is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, tenzij de wet gedwongen anders schrijft.

Opgesteld op 1 oktober 2020

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page